Hanzi Naming Guide

Created by Soppi, as some fun little extras for how and why the hanzi in some characters’ names were picked.

Wei Ying | Wei Wuxian

Jiang Cheng | Jiang Wanyin

Lan Huan | Lan Xichen